*


האם להיות בישראל

משמעו להיות 

מכוסים אפר מלחמה

אבק מרד אזרחי

המידע הכוזב נערם עד קצות אוזנינו

ואין מי שיקשיב?

האם נוכל עוד להאמין

לרצות

לשמור על עצמנו