פשטות


איך אגיע אליך ודרכיי עד היום

מרוצפות בסלעי ענק?


איך תהיי לי להוויה,

ואני רגיל למאבק?!


איך אחיה אותך,

כשבחלב אמי כוחות מתנגשים?